HĐND tiến hành kiểm tra các dự án phân lô bán nền

Sáng ngày 10/4, ông Võ Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, Thực hiện Nghị quyết của HĐND, Thường trực HĐND thành lập một đoàn giám sát đi kiểm tra các dự án lớn thuộc diện dự án ‘Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác đất’.

Doanh nghiệp đang cho thi công xây dựng cơ sở hạ tầng tại một dự án.

Theo ông Hồng, cả tỉnh Quảng Nam có đến… 300 dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác đất”. Về thông tin báo Đại đoàn Kết phản ánh, hiện có những doanh nghiệp, khi được giao đất, chưa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, chưa được thẩm định giá đất mà đã phân lô bán đền, chiếm dụng tiền người mua đất khiến việc thu tiền đất cho Nhà nước bị kéo dài thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào?

Ông Hồng cho biết: “Đến nay HĐND cũng đã có thông tin, một số địa phương đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng và cả UBND tỉnh, nhưng phải chờ đợt kiểm tra đến mọi sự mới rõ ràng. Nếu các doanh nghiệp vi phạm thì trước hết đề nghị tạm dừng dự án.

Theo quy định pháp luật, đơn vị vi phạm hoặc chậm trễ sẽ giao cơ quan chuyên ngành thanh tra về vi phạm đất đai, xử phạt hành chính hoặc thu hồi dự án. Đơn vị sai phạm nghiêm trọng cần thiết sẽ chuyển cơ quan điều tra”.